شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
156ارتقاء سلامت نظام اداريشغلي اختصاصي8 ساعت1396/10/231396/11/0600:0123:59شروع آزمون
157پدافند غيرعامل درنظام سلامت96شغلي مشترك اداري8 ساعت1396/10/231396/11/0600:0123:59شروع آزمون
158محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدماتبهبود مديريت 6 ساعت1396/10/231396/11/0600:0123:59شروع آزمون
159اورژانس هاي غرق شدگي و گرمازدگي(96)شغلي اختصاصي12 ساعت1396/10/231396/11/0600:0123:59شروع آزمون
160(96)سيستم هشدار اوليه EWSشغلي اختصاصي12 ساعت1396/10/231396/11/0600:0123:59شروع آزمون
161آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتيشغلي اختصاصي8 ساعت1396/10/271396/11/0600:0123:59شروع آزمون
162آشنايي با نرم افزارهاي آماري96شغلي اختصاصي8 ساعت1396/10/271396/11/0600:0123:59شروع آزمون
163نحوه طراحي و تحليل پرسشنامهشغلي اختصاصي10 ساعت1396/10/271396/11/0600:0123:59شروع آزمون