شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
138احكام كارمندي و اداريعمومي -فرهنگي واجتماعي8 ساعت1396/08/201396/09/0300:0123:59شروع آزمون
139آشنايي با قانون اساسي، قوه مقننه و کميسيونهاي مجلسشغلي اختصاصي8 ساعت1396/08/231396/09/0300:0123:59شروع آزمون
140 روش هاي بهبود عملكرد و رفتار سازماني 96شغلي اختصاصي10 ساعت1396/09/011396/09/1000:0123:59شروع آزمون