شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
178اصلاح فرآيندها و روشهاي انجام كاربهبود مديريت 8 ساعت1397/04/261397/05/0900:0123:590شروع آزمون