شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
121تشخيص و درمان بيماران سرطاني(96)شغلي اختصاصي4 ساعت1396/07/021396/07/1500:0223:57شروع آزمون
122قوانين و مقررات مالياتيشغلي اختصاصي10 ساعت1396/07/031396/07/1700:0123:59شروع آزمون
123آشنايي با نظامنامه استاني مديريت سلامت و عوامل اجتماعي مرتبط با سلامتبهبود مديريت 20 ساعت1396/07/031396/07/3000:0123:59شروع آزمون
124ايجاد انگيزه در محيط كاري(96)شغلي اختصاصي8 ساعت1396/07/041396/07/1500:0123:59شروع آزمون