شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
242آموزش كاربردي شبكه شغلي اختصاصي10 ساعت1398/05/201398/06/0300:0123:590شروع آزمون