شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
496اخلاق حرفه اي (1)شغلي اختصاصي8 ساعت1400/02/271400/03/0700:0123:590شروع آزمون