شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
659فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران 2شغلي اختصاصي8 ساعت1401/03/011401/03/0800:0123:590شروع آزمون
661دبيرخانه و جايگاه آن در سازمانشغلي اختصاصي8 ساعت1401/02/211401/02/2800:0123:590شروع آزمون
662آزمون توجيهي بدوخدمت (فصل هفتم)1401توجيهي بدو خدمت1 ساعت1401/02/251401/03/0100:0123:590شروع آزمون